Ευαγγέλιο Κυριακής μετά τα Φώτα (9/1/2022)

Διαβάστε την σημερινή Ευαγγελική περικοπή (Κυριακής μετά τα Φώτα, 09/01/2022) με την απόδοσή της στη νέα ελληνική:

Ματθ. δ’ 12-17

Το Φως του κόσμου (αρχή της δράσης του Κυρίου)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ· 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει φῶς εἶδεν μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Απόδοση στη Νέα Ελληνική
12 Και τότε άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης συνελήφθη και εφυλακίσθηκε, και έφυγε και επήγε στην Γαλιλαία. 13 Αλλά εκεί, άφησε την Ναζαρέτ· και επήγε και εγκαταστάθηκε στην Καπερναούμ, πόλη παραθαλάσσια, στα όρια μεταξύ των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. 14 Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Θεός δια του προφήτου Ησαΐου, που λέγει:

15 Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, περιοχές παραθαλάσσιες, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών! 16 Ο λαός σας, που μέχρι τώρα ζούσε στο σκοτάδι, είδε ένα φως μεγάλο! Σ’ αυτούς που ζούσαν σε χώρα, επάνω στην οποία απλωνόταν η σκιά του θανάτου, σ’ αυτούς ανέτειλε το Φως!..

17 Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει:

— Μετανοείτε. Η βασιλεία των ουρανών είναι πια κοντά σας!…

Πηγή: ORTHODOXIANEWSAGENCY.GR